oldsite.edu.ro
Formular înscriere
Bine aţi venit pe pagina principală a Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional!Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - SESIUNEA 2018, SERIA 1 (SERIA A 13-A) - SERIE ÎN DESFĂȘURARE


Puteţi consulta Calendarul desfăşurării selecţiei pe pagina Legislaţie.

Etape încheiate
31 mai 2018 - Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs, la sediul inspectoratelor şcolare şi pe site-ul propriu al acestora.
31 mai - 5 iunie 2018 - Completarea formularului de selecție online. Puteți consulta manualul de utilizare al formularului de înscriere dând click aici.
6 iunie 2018 - Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online.
6-12 iunie 2018 - Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat la fiecare inspectorat școlar. Portofoliile se depun la Inspectoratul Școlar de care aparține unitatea la care candidatul este titular!
13 iunie 2018 - Inspectoratele școlare transmit la MEN lista candidaților declarați admiși după etapa de selecție online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora.
14-21 iunie 2018 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MEN.
22 iunie 2018 - Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
22 iunie 2018 - Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
25-29 iunie 2018 - Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MEN.
25 iunie - 3 iulie 2018 - Soluţionarea contestaţiilor.

Etapa în curs:
4 iulie 2018 - Afişarea rezultatelor finale ale evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - SESIUNEA 2018, SERIA 1 (SERIA A 13-A). Întocmirea, de către inspectoratele școlare, a listelor cuprinzând candidații promovați și înaintarea acestor liste la MEN.

Etape viitoare:
16 iulie 2018 - Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul Naţional de Experţi în Management Educaţional.
Suport tehnic
Adresa de e-mail pe care o puteţi folosi pentru suport tehnic referitor la aplicaţia informatică de înregistrare-evaluare este: cneme@edu.gov.ro.
Acest site este verificat pentru următoarele versiuni minime de browser: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 40.0.3, Google Chrome 45.0.2454. Site-ul necesită Javascript. Dacă întâmpinaţi disfuncţionalităţi ale site-ului, încercaţi întâi să vă actualizaţi browserul.Mult succes!